Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Tournée Minérale 2020-2021

Artikel 1 Algemeen

1.1 - De actie ‘Tournée Minérale’ (hierna vernoemd “de Actie”). is in Vlaanderen een initiatief van de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen vzw (VAD), met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, Vanderlindenstraat 15 en met ondernemingsnummer 0424.327.587.

1.2 - De Actie loopt van 01/02/2021 t.e.m. 28/02/2021 (hierna vernoemd als "Actieperiode"). 

1.3 - Tournée Minérale is er niet om een (mogelijk) alcoholprobleem aan te pakken. Meer nog: plots en zonder begeleiding stoppen met zwaar drinken kan gevaarlijk zijn. Heeft u vragen of bent u bezorgd over uw alcoholgebruik? Contacteer anoniem De DrugLijn voor een eerste advies of info over waar u terecht kan voor hulp. Online hulp en begeleiding vindt u op Alcoholhulp. Ook bij een arts kan u terecht.

1.4 - De informatie op deze website is in geen enkel geval bedoeld ter vervanging van medisch, juridisch of psychologisch advies en beoogt geenszins instructies te verstrekken op grond waarvan u zou kunnen afzien van de raad en expertise van beroepsmensen in elk van deze sectoren en disciplines.

Artikel 2 - Aansprakelijkheid

2.1 - U neemt uitsluitend op uw eigen risico deel aan deze actie. VAD is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van deelname aan deze actie.

2.2 - Ondanks de grootst mogelijke zorg die VAD aan het beheer van de actiewebsite en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten gemaakt in openbaar materiaal, van welke aard dan ook, kunnen VAD niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor VAD in het leven roepen.

2.3 - VAD kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de actie door bijzondere omstandigheden zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd of geannuleerd moet worden. VAD sluit eveneens iedere aansprakelijkheid uit voor schade die door haar fout zou zijn veroorzaakt, behoudens voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van deze overeenkomst.

2.4 - VAD is niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen van deze website, die buiten haar wil om gebeuren of worden veroorzaakt door elementen die niet kunnen worden gecontroleerd door VAD.

Artikel 3 - Cookies

3.1 Om een optimale service te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Een 'cookie' is een klein tekstbestand dat opgeslagen wordt op uw computer: dit cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan degene die het heeft aangemaakt.

Artikel 4 - Rechten van intellectuele eigendom 

4.1 Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van de site: VAD, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Bij het gebruik van externe afbeeldingen op deze site gaat het om rechtenvrije afbeeldingen of beelden waarvoor via aankoop de nodige eigendomsrechten betaald werden.