Een initiatief van

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Tournée Minérale 2019-2020

Artikel 1 Algemeen

1.1 - De actie ‘Tournée Minérale’ (hierna vernoemd “de Actie”). is een initiatief van Stichting tegen Kanker, met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, Leuvensesteenweg 479 en met ondernemingsnummer 0873.268.432 en de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen vzw (VAD), met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, Vanderlindenstraat 15 en met ondernemingsnummer 0424.327.587.

1.2 - De Actie loopt van 01/02/2020 t.e.m. 28/02/2020 (hierna vernoemd als "Actieperiode"). Deelnemers kunnen zich inschrijven t.e.m. 28/02/2020 door het online deelnemingsformulier in te vullen op actiewebsite www.tourneeminerale.be. Deelnemers moeten ouder zijn dan 18 jaar. Minderjarigen hebben toestemming nodig van een ouder of voogd.

1.3 - Door zich in te schrijven aanvaarden de deelnemers onvoorwaardelijk dit reglement. Het reglement wordt gepubliceerd op www.tourneeminerale.be. Voor alles wat niet in dit reglement is geregeld, mogen Stichting tegen Kanker en VAD de nodige maatregelen nemen om de actie goed te laten verlopen.

1.4 - In geval van bijzondere omstandigheden mogen Stichting tegen Kanker en VAD tevens dit reglement aanpassen waar nodig. De deelnemers aanvaarden dat ze informatiemails zullen ontvangen tijdens en na de Actie, met als doel hen aan te moedigen en op de hoogte te houden van de Actie. Deelnemers kunnen zich steeds uitschrijven voor deze informatieve mails door op de uitschrijflink te klikken in de e-mails.

1.5 - Tournée Minérale is er niet om een (mogelijk) alcoholprobleem aan te pakken. Meer nog: plots en zonder begeleiding stoppen met zwaar drinken kan gevaarlijk zijn. Heeft u vragen of bent u bezorgd over uw alcoholgebruik? Contacteer anoniem De DrugLijn voor een eerste advies of info over waar u terecht kan voor hulp. Online hulp en begeleiding vindt u op Alcoholhulp. Ook bij een arts kan u terecht.

1.6 - De informatie op deze website is in geen enkel geval bedoeld ter vervanging van medisch, juridisch of psychologisch advies en beoogt geenszins instructies te verstrekken op grond waarvan u zou kunnen afzien van de raad en expertise van beroepsmensen in elk van deze sectoren en disciplines.

Artikel 2 Gebruik persoonsgegevens

2.1 - Deelnemers dienen juiste en volledige gegevens te verstrekken.

2.2 - De persoonsgegevens die Stichting tegen Kanker en VAD verzamelen over de deelnemers vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U geeft aan Stichting tegen Kanker en VAD de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en op te nemen in één of meerdere gegevensbestanden die door Stichting tegen Kanker en VAD worden aangehouden met het oog op de organisatie van deze actie en hun andere activiteiten. Enkel de bevoegde personen binnen Stichting tegen Kanker en VAD zullen tot uw persoonsgegevens toegang hebben. Deze zullen niet worden meegedeeld aan derden. U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens, kan deze op juistheid controleren en onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens steeds doen verbeteren. Het volstaat daartoe een e-mail te verzenden naar info@tourneeminerale.be.

Artikel 3 - Aansprakelijkheid

3.1 - U neemt uitsluitend op uw eigen risico deel aan deze actie. Stichting tegen Kanker en VAD zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van deelname aan deze actie.

3.2 - Ondanks de grootst mogelijke zorg die Stichting tegen Kanker en VAD aan het beheer van de actiewebsite en de organisatie van de Actie besteden, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten gemaakt in openbaar materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Stichting tegen Kanker en VAD niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Stichting tegen Kanker en VAD in het leven roepen.

3.3 - Stichting tegen Kanker en VAD kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de actie door bijzondere omstandigheden zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd of geannuleerd moet worden. Stichting tegen Kanker en VAD sluiten eveneens iedere aansprakelijkheid uit voor schade die door hun fout zou zijn veroorzaakt, behoudens voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van deze overeenkomst.

3.4 - Stichting tegen Kanker en VAD zijn niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen van deze website, die buiten hun wil om gebeuren of worden veroorzaakt door elementen die niet kunnen worden gecontroleerd door Stichting tegen Kanker en VAD.

Artikel 4 - Cookies

4.1 Om een optimale service te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Een 'cookie' is een klein tekstbestand dat opgeslagen wordt op uw computer: dit cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan degene die het heeft aangemaakt.

Artikel 5 - Rechten van intellectuele eigendom van Stichting tegen Kanker en VAD

5.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom betreffende de door Stichting tegen Kanker en VAD gebruikte en/of geproduceerde materialen in het kader van de Actie, waaronder alle rechten van intellectuele eigendom betreffende 1° de naam, het logo en de websites van Tournée Minérale, 2° de Tournée Minérale film en 3° al het overige materiaal, zonder beperking, behoren uitsluitend toe aan Stichting tegen Kanker en/of VAD.

5.2 Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaars van de site: Stichting tegen Kanker en VAD.