Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden en Wedstrijdreglement Tournée Minérale 2018

Artikel 1 Algemeen

1.1 - De actie ‘Tournée Minérale (hierna vernoemd als “Actie”). is een initiatief van Stichting tegen Kanker, met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, Leuvensesteenweg 479 en met ondernemingsnummer 0873.268.432 en de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen vzw (VAD), met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, Vanderlindenstraat 15 en met ondernemingsnummer 0424.327.587.

1.2 - De Actie loopt van 01/02/2018 t.e.m. 28/02/2018 (hierna vernoemd als "Actieperiode"). Deelnemers kunnen zich inschrijven t.e.m. 15/02/2018 door het online deelnemingsformulier in te vullen op actiewebsite www.tourneeminerale.be. Deelnemers moeten ouder zijn dan 18 jaar.

1.3 - Deelnemers die - individueel of in team - in het kader van deze actie fondsen werven voor kankeronderzoek, kunnen een prijs winnen. De winnaars van de prijzen worden bepaald op basis van het totaal ingezamelde bedrag vóór 01/03/2018.

1.4 - Door zich in te schrijven aanvaarden de deelnemers onvoorwaardelijk dit reglement. Het reglement wordt gepubliceerd op www.tourneeminerale.be. Voor alles wat niet in dit reglement is geregeld, mogen Stichting tegen Kanker en VAD de nodige maatregelen nemen om de actie goed te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden mogen Stichting tegen Kanker en VAD tevens dit reglement aanpassen waar nodig. De deelnemers aanvaarden dat ze informatiemails zullen ontvangen tijdens en na de Actie, met als doel hen aan te moedigen en op de hoogte te houden van de Actie. Deelnemers kunnen zich steeds uitschrijven voor deze informatieve mails door op de uitschrijflink te klikken in de e-mails.

1.5 - Stichting tegen Kanker en VAD zijn niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen van deze website, die buiten hun wil om gebeuren of worden veroorzaakt door elementen die niet kunnen worden gecontroleerd door Stichting tegen Kanker en VAD.

1.6 - Tournée Minérale is er niet om een (mogelijk) alcoholprobleem aan te pakken. Meer nog: plots en zonder begeleiding stoppen met zwaar drinken kan gevaarlijk zijn. Heeft u vragen of bent u bezorgd over uw alcoholgebruik? Contacteer anoniem De DrugLijn voor een eerste advies of info over waar u terecht kan voor hulp. Online hulp en begeleiding vindt u op Alcoholhulp.

1.7 - De informatie op deze website is in geen enkel geval bedoeld ter vervanging van medisch, juridisch of psychologisch advies en beoogt geenszins instructies te verstrekken op grond waarvan u zou kunnen afzien van de raad en expertise van beroepsmensen in elk van deze sectoren en disciplines.

Artikel 2 Gebruik persoonsgegevens

2.1 - Deelnemers dienen juiste en volledige gegevens te verstrekken.

2.2 - De deelnemer die een prijs wint in het kader van deze actie gaat ermee akkoord voor promotiedoeleinden met naam en foto op de Facebookpagina van Tournée Minérale bekendgemaakt te worden.

2.3 - De persoonsgegevens die Stichting tegen Kanker en VAD verzamelen over de deelnemers vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U geeft aan Stichting tegen Kanker en VAD de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en op te nemen in één of meerdere gegevensbestanden die door Stichting tegen Kanker en VAD worden aangehouden met het oog op de organisatie van deze actie en hun andere activiteiten. Enkel de bevoegde personen binnen Stichting tegen Kanker en VAD zullen tot uw persoonsgegevens toegang hebben. Deze zullen niet worden meegedeeld aan derden. U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens, kan deze op juistheid controleren en onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens steeds doen verbeteren. Het volstaat daartoe een e-mail te verzenden naar info@tourneeminerale.be.

Artikel 3 Prijzen en kortingen

3.1 - De te winnen prijzen en kortingen worden vermeld op deze website. Aan de boodschappen op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

3.2 - De verkregen prijs of korting is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.

3.3 - Stichting tegen Kanker en VAD kunnen op elk ogenblik een prijs wijzigen of intrekken.

3.4 - Indien de prijs een geschenkbon of korting betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd. Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt, dan wordt het recht op waarborg rechtstreeks uitgeoefend bij de fabrikant of invoerder.

3.5 - Stichting tegen Kanker en VAD behouden zich het recht voor om iedere deelnemer van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de voorwaarden (of hiervan bij Stichting tegen Kanker of VAD het vermoeden bestaat) of onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens verstrekt, of informatie die in strijd is met de wet verstrekt, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Stichting tegen Kanker, VAD of derden.

3.6 - De winnaars worden aangeduid op basis van het totaal ingezameld giftbedrag via een persoonlijke fondsenwervingspagina (collecte). De deelnemers met het hoogst ingezameld giftbedrag tot en met 28/02/2018 kunnen een prijs winnen. De winnaars ontvangen voor het totaal ingezameld bedrag geen fiscaal attest, aangezien dit bedrag bestaat uit giften van verschillende personen (inzameling). Ze krijgen ook geen fiscaal attest indien ze zelf een gift hebben gestort, aangezien er via de prijs een tegenprestatie voor hun gift wordt gegeven. Ingeval de winnaar het fiscaal attest voor zijn gift verkiest boven de gewonnen prijs op basis van het giftbedrag, gaat de prijs naar de volgende winnaar in de rij (deelnemer met het volgende hoogst verzamelde bedrag via collecte).

3.7 - Onverminderd artikel 3.6 is elke gift in het kader van Tournée Minérale fiscaal aftrekbaar, voor zover de gift niet het totaalbedrag betreft van een collecte bij verschillende deelnemers. Deze laatsten ontvangen elk voor hun individuele gift vanaf €40 een fiscaal attest.

3.8 - De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd vanaf 05/03/2018 op het door hen opgegeven e-mailadres.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 - U neemt uitsluitend op uw eigen risico deel aan deze actie. Stichting tegen Kanker en VAD zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van deelname aan deze actie.

4.2 - Stichting tegen Kanker en VAD zijn niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

4.3 - Stichting tegen Kanker en VAD zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs, kortingsbon of fiscaal attest (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies).

4.4 - Ondanks de grootst mogelijke zorg die Stichting tegen Kanker en VAD aan het beheer van de actiewebsite en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten gemaakt in openbaar materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Stichting tegen Kanker en VAD niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Stichting tegen Kanker en VAD in het leven roepen.

4.5 - Stichting tegen Kanker en VAD kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de actie door bijzondere omstandigheden zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd of geannuleerd moet worden. Stichting tegen Kanker en VAD sluiten eveneens iedere aansprakelijkheid uit voor schade die door hun fout zou zijn veroorzaakt, behoudens voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van deze overeenkomst.

4.6 - Stichting tegen Kanker en VAD zijn niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen van deze website, die buiten hun wil om gebeuren of worden veroorzaakt door elementen die niet kunnen worden gecontroleerd door Stichting tegen Kanker en VAD.

Artikel 5 Cookies

5.1 Om een optimale service te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Een 'cookie' is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: dit cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan degene die het heft aangemaakt.

Artikel 6 Rechten van intellectuele eigendom van Stichting tegen Kanker en VAD

6.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom betreffende de door Stichting tegen Kanker en VAD gebruikte en/of geproduceerde materialen in het kader van de Actie, waaronder alle rechten van intellectuele eigendom betreffende 1° de naam, het logo en de websites van Tournée Minérale, 2° de Tournée Minérale film en 3° al het overige materiaal, zonder beperking, behoren uitsluitend toe aan Stichting tegen Kanker en/of VAD.

6.2 Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaars van de site: Stichting tegen Kanker en VAD.
Artikel 7 Slotbepalingen

7.1 Op deze Actievoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd, onverminderd het recht van consumenten om de zaak voor de rechter te brengen van zijn woonplaats.

(laatst gewijzigd 15/03/2018)